ความรับผิดชอบต่อพนักงานความรับผิดชอบต่อพนักงาน

นโยบาย 
พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัทฯ บริษัทฯจึงมุ่งพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถเสริมสร้างวัฒนธรรม เสริมสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี อาชีวอนามัย และความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งการส่งเสริมการทำงานเป็นทีม การให้โอกาสที่เท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคลใดเนื่องจากเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ สถานภาพทางการสมรส ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน   

บ้านพักพนักงาน  
ในบริเวณบ้านพักพนักงานและเรือนรับรอง ตั้งอยู่ด้านหน้าทางเข้าก่อนถึงตัวอาคารโรงงาน มีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ตลอด 24 ชั่วโมง 
 
        


โรงอาหาร  
ตั้งอยู่ในบริเวณโรงงาน ให้บริการทั้งอาหารไทย อาหารกัมพูชา และเครื่องดื่มนานาชนิด
 
       


ลานกีฬา 
ลานกีฬาเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรมของพนักงาน
 
 
Powered by MakeWebEasy.com