สังคมและสิ่งแวดล้อม


นโยบาย
บริษัท KSI และ  KPT ได้วางนโยบายและจัดทำโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม การบริจาคเพื่อการกุศล และการอาสาช่วยเหลือชุมชน ในแต่ละกิจกรรม บริษัทจะวางเป้าหมายโดยผสมผสานการใช้ทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรร่วมกัน เพื่อให้แต่ละกิจกรรมเกิดประสิทธิผลมากที่สุด ทั้งนี้ ความสำเร็จและความยั่งยืนของแต่ละกิจกรรม จะไม่เกิดขึ้นจากการบริจาคทรัพย์สินเท่านั้น แต่ยังเน้นความมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กรและความร่วมมือของหน่วยงานภายนอก ตลอดจนความร่วมมือของชุมชนอีกด้วย

กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริจาคเงิน 3,000 ดอลล่าร์สหรัฐ ในเทศกาลน้ำของชาวกัมพูชา

ร่วมทอดกฐินกับชาวบ้าน ณ วัดกองชา ตำบลดองแปง อำเภอสไรอำเบิล จังหวัดเกาะกง

ซ่อมถนนเข้าชุมชนสุวรรณาใบตอง ร่วมกับ Wild Aid

โครงการปลูกต้นไม้ ลดโลกร้อนให้ชุมชนบริเวณรอบๆโรงงาน

ร่วมกับชาวบ้าน ทหาร และเจ้าหน้าที่รัฐ ในพื้นที่สุวรรณาใบตอง

บริษัท KSI ช่วยปรับพื้นที่บริเวณโรงเรียนบ้านเปรียมกรอบ ตำบลดองแปง อำเภอแสรอำเบิล จังหวัดเกาะกง

จัดอบรมและให้ความรู้ด้านต่างๆแก่พนักงานกัมพูชา

เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนบ้านเปรียมกรอบ ตำบลดองแปง อำเภอแสรอำเบิล จังหวัดเกาะกง

ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านกองชา ตำบลดองแปง อำเภอสไรอำเบิล จังหวัดเกาะกง

ที่หมู่บ้านสุวรรณาใบตอง ตำบลกันดอล อำเภอบอตุมสากอร์ จังหวัดเกาะกง โดยการบรรทุกดินลูกรัง

จัดอบรมเรื่องไข้มาลาเรียที่สถานีอนามัย ออนดงตึ๊ก อำเภอบ่อตูมซากอร์ จังหวัดเกาะกง

ร่วมทำบุญถวายต้นผ้าป่าและน้ำมันดีเซลให้กับทางวัดกองชา ตำบลดองแปง อำเภอสไรอำเบิล จังหวัดเกาะกง

เข้าร่วมประชุมกับคณะเจ้าหน้าที่ขององค์กร Wild Aid เจ้าหน้าที่ป่าไม้และเจ้าหน้าที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

เข้าร่วมการบริจาคเงินเพื่อการกุศลให้แก่สภากาชาดสากล ประเทศกัมพูชา จำนวน 5,000 ดอลล่าร์สหรัฐ

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอสไรอำเบิล จังหวัดเกาะกง ทำการฉายวีดีโอเรื่องการป้องกัน

Powered by MakeWebEasy.com