เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

      Koh Kong Sugar Industry Co.,Ltd.(KSI) and Koh Kong Plantation Co.,Ltd.(KST) เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเพาะปลูกอ้อย และผลิตน้ำตาลทรายในจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา บริษัททั้งสองเป็นบริษัทที่จัดตั้งโดยการร่วมทุนระหว่างสองบริษัทพันธมิตร คือ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สัญชาติไทย และ บริษัท วีวอง คอร์ปอร์เรชั่น สัญชาติไต้หวัน โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นเท่ากับ 80% และ 20% ตามลำดับ

      บริษัท KSI และ KPT  ได้รับสัมปทานอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากรัฐบาลกัมพูชาเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2549 และได้ดำเนินการปรับปรุงที่ดินเพื่อการเพาะปลูกอ้อยในปลายปีเดียวกัน และในปลายปี 2551 บริษัทฯ ได้เริ่มเก็บเกี่ยวอ้อยและผลิตน้ำตาลเป็นปีแรก ปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานประมาณ 800 คนในช่วงฤดูหีบ ซึ่งเป็นชาวกัมพูชาร้อยละ 92 และชาวไทยและชาวต่างชาติอื่นๆอีกร้อยละ 8 ทางบริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนเกษตรกรรอบๆพื้นที่โรงงานให้ปลูกอ้อย โดยจะสนับสนุนทางด้านเงินลงทุนและการอบรมด้านทักษะและเทคนิคการปลูกอ้อย

      บริษัทฯ ทั้งสองมีนโยบายที่จะพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้ปรับปรุงพื้นที่ที่เสื่อมโทรมในบริเวณพื้นที่สัมปทานมาทำแปลงอ้อยและเก็บรักษาบริเวณพื้นที่ป่าไม้ในเขตสัมปทานไว้เป็นอย่างดี ทางบริษัทฯ ยังเน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมีในการปรับสภาพดินและมีการบำบัดน้ำเสีย เพื่อป้องกันอันตรายต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม   บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชนรอบๆพื้นที่สัมปทานให้เติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคง  ด้วยการร่วมมือกับองค์กรเพื่อสังคมอิสระในพื้นที่พิทักษ์ป่าและสัตว์ป่าในเขตสัมปทาน และบริจาคเงินและสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมทั้งสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ ให้ชุมชน เช่น ถนน สะพาน โรงเรียนและวัด บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่านโยบายและการปฎิบัติการของบริษัทฯ จะสามารถสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาสังคมได้อย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกๆคน


โครงสร้างองค์กร  
 


 

Powered by MakeWebEasy.com