พฤศจิกายน 2553 – บริษัท KPT ทำถนนทางเข้าวัดจีพาด
22 มกราคม 2558 (1,786 คน)

  • พฤศจิกายน 2553 – บริษัท KPT ทำถนนทางเข้าวัดจีพาด