22 พฤศจิกายน 2553 - บริจาคเงิน 3,000 ดอลล่าร์สหรัฐ
22 มกราคม 2558 (1,910 คน)
 
  • 22 พฤศจิกายน 2553 - บริจาคเงิน 3,000 ดอลล่าร์สหรัฐ ในเทศกาลน้ำของชาวกัมพูชา