กันยายน 2555 - บริษัท KSI และ KPT จัดอบรม
22 มกราคม 2558 (1,854 คน)

  • กันยายน 2555 - บริษัท KSI และ KPT จัดอบรมและให้ความรู้ด้านต่างๆแก่พนักงานกัมพูชา