26 มกราคม 2556 – ตัวแทนบริษัท KSI และ KPT เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนบ้านเปรียมกรอบ
22 มกราคม 2558 (1,043 คน)

  • 26 มกราคม 2556 – ตัวแทนบริษัท KSI และ KPT เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนบ้านเปรียมกรอบ ตำบลดองแปง  อำเภอแสรอำเบิล  จังหวัดเกาะกง สนับสนุนโดยองค์กรมะหลูบตาปาง จังหวัดกำปงโสม และ บริษัท KPT