16 กันยายน 2556 - บริษัท KSI ช่วยเหลือหน่วยงาน Wild Aid
22 มกราคม 2558 (2,317 คน)

  • 16 กันยายน 2556 - บริษัท KSI ช่วยเหลือหน่วยงาน  Wild Aid ที่หมู่บ้านสุวรรณาใบตอง ตำบลกันดอล อำเภอบอตุมสากอร์ จังหวัดเกาะกง โดยการบรรทุกดินลูกรัง เพื่อนำไปเป็นส่วนผสมในการรองพื้นเพื่อปลูกไม้ผล