12 กุมภาพันธ์ 2557 พิธีเปิดการฝึกอบรม
22 มกราคม 2558 (1,537 คน)

  • 12 กุมภาพันธ์ 2557 พิธีเปิดการฝึกอบรมเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Success Corporate Governance)
    โดย คุณ สินชัย สิริรัตนพลกุล ณ ห้องประชุม บริษัท KSI โดยมีพนักงานระดับหัวหน้างานเข้าร่วมการอบรม 
เนื้อหาอื่นๆ