27 ตุลาคม 2557 สัญญาการจ่ายเงินชดเชยเป็นภาษากัมพูชาและภาษาอังกฤษ
21 มกราคม 2558 (1,890 คน)

  • 27 ตุลาคม 2557 สัญญาการจ่ายเงินชดเชยเป็นภาษากัมพูชาและภาษาอังกฤษ
    บริษัทได้มีการทำสัญญาจ่ายค่าชดเชยให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากพื้นที่สัมปทานโดยสัญญาทำเป็นภาษากัมพูชาและภาษาอังกฤษ ซึ่งไม่มีสัญญาภาษาไทยตามที่หนังสือพิมพ์บางฉบับกล่าวหาแต่อย่างใด
เนื้อหาอื่นๆ