เข้าร่วมประชุมกับคณะเจ้าหน้าที่ขององค์กร Wild Aid เจ้าหน้าที่ป่าไม้และเจ้าหน้าที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
เข้าร่วมการบริจาคเงินเพื่อการกุศลให้แก่สภากาชาดสากล ประเทศกัมพูชา จำนวน 5,000 ดอลล่าร์สหรัฐ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอสไรอำเบิล จังหวัดเกาะกง ทำการฉายวีดีโอเรื่องการป้องกัน
ในสถานประกอบการ จังหวัดตราด ประเทศไทย และบริเวณรอบๆโรงงาน KSI
พิธีเปิดการฝึกอบรมเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Success Corporate Governance)
ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำอำเภอสไรอำเบิล จังหวัดเกาะกง
ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำอำเภอสไรอำเบิล จังหวัดเกาะกง ว่าด้วยเรื่องการติดตามงานการป้องกันและกำจัดไข้มาลาเรีย
การจ่ายเงินชดเชยแก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากพื้นที่สัมปทานเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2557 นั้น นับเป็นอีกวาระหนึ่งในการจ่ายเงินชดเชย
บริษัทได้มีการทำสัญญาจ่ายค่าชดเชยให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากพื้นที่สัมปทานโดยสัญญาทำเป็นภาษากัมพูชา
 
หน้าที่ 2 จาก 2
หน้าแรก «
12